Rejsebetingelser

Generelt
Med mindre andet er anført i ordrebekræftelse, faktura, rejsedokumenter eller på anden måde oplyst ved bestilling gælder følgende generelle betingelser. De generelle betingelser udgør sammen med ordrebekræftelse, faktura, rejseplan og kataloger og øvrige rejsedokumenter, aftalegrundlaget mellem kunde og Drømmerejser.

Arrangement
Vores rejser er arrangeret af Drømmerejser i samarbejde med danske og udenlandske turarrangører, hoteller og flyselskaber.

Tilmelding
Tilmeldingen foretages hos Drømmerejser og er bindende for såvel kunde som rejsebureau, når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig af have accepteret vilkårene i disse og de på  deltagerbeviset/fakturaen nævnte bestemmelser. Hvis depositum ikke indbetales indenfor den angivne frist, bortfalder aftalen. Husk ved bestilling at oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i passet.

Depositum og betalingsregler
Depositum opkræves ved bekræftelse af reservationen og udgør minimum 25 % af rejsens pris. Evt. afbestillingsforsikring skal indbetales sammen med depositum. Restbeløbet betales senest 60 dage før rejsens start. Ved bestilling mindre end 60 dage før afrejse opkræves det fulde beløb ved bekræftelse af reservationen. Rejsedokumenterne vil normalt blive fremsendt således, at du har dem i hænde senest 7 dage før afrejse. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, vil man ikke være sikret mod ekstraordinære prisstigninger frem til afrejsen. Foretages betaling med kreditkort forbeholder Drømmerejser jvf. “Lov om Betalingskort” sig ret til at opkræve gebyr svarende til det gebyr kreditkort-selskaberne opkræver Drømmerejser.

Afbestillingsregler (almindelige betingelser)
Med mindre andet er anført er følgende regler gældende. Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejsen opkræves et ekspeditionsgebyr svarende til depositum. Ved senere afbestilling har den rejsende ikke krav på godtgørelse. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsregler, vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen. Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring, der dækker i tilfælde af sygdom/dødsfald hos den rejsende eller nærmeste familie. Oplysninger herom fås hos Drømmerejser. Såfremt der indenfor et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofe, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet eller sundhedsmyndighederne) direkte fraråder rejser til pågældende område. Kundens ansvarsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse er bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden er almindelig kendt. Hverken hel eller delvis refundering af ubenyttede ydelser kan finde sted.

Ændring
Med mindre andet er anført er følgende regler gældende. For ændringer mere end 60 dage før afrejse betales ekspeditionsgebyr på kr. 500,- pr. person pr. ændring. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller anden ydelse er behæftet med strengere ændringsregler vil disse være gældende og blive oplyst ved ændring eller reservation.

Prisændringer
Priserne er baseret på de i bestillingsøjeblikket gældende tariffer og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan Drømmerejser forhøje den aftalte pris som følge af stigende transport-omkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse og må ikke overstige 10 % af rejsens averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Sker der ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold inden for 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse, med mindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter, der fjernes eller nedsættes, således at besparelsen overstiger kr. 100.

Flyrejsen
Såfremt du udover den anførte rejserute har særlige krav til din billets fleksibilitet, skal de være anført i faktura/rejseplan. Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annullering kan kun ske, såfremt dette er anført på faktura/rejseplan. Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at alle navne på faktura/rejseplan og især på alle billetter stemmer overens med navnet i dit aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem navnene i pas og billetter, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og Drømmerejser. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge.

Rejseforsikring
Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Vi anbefaler på det kraftigste, at der tegnes en forsikring med højeste dækning, som kan dække omkostningerne i forbindelse med sygdom og hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar med mere. Oplysninger herom fås hos Drømmerejser.

Overdragelse
Overdragelse af rejsen er på grund af restriktive regler fra vores underleverandører ikke muligt.

Aflysning
Rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som Drømmerejser og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I dette tilfælde refunderes rejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning.

Arrangørens ansvar
Drømmerejser optræder som agent for lokale hoteller og agenter. Drømmerejsers ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen. Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave.

Kundens ansvar
Kunden er forpligtiget til at sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer, at holde sig underrettet med eventuelle ændrede hjemrejsetider og genbekræfte sin pladsreservation (reconfirmation) ved at kontakte flyselskabet 72 timer før hjemrejsen. Undlades dette har flyselskaberne ret til at disponere over pladserne, uden at kunden kan rejse krav. Kunden er også forpligtet til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse, at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen. Ligeledes er det kundens ansvar straks ved modtagelse af tilbud, faktura og øvrige rejsedokumenter at kontrollere at disse er i overensstemmelse med det bestilte og at samtlige navne er korrekte og i overensstemmelse med aktuelle pas. Drømmerejser påtager sig intet ansvar for de følger, herunder meromkostninger, afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre.

Reklamation
Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til Drømmerejser eller dets stedlige repræsentant så snart manglen konstateres, således at Drømmerejser straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Drømmerejser i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Ved uenighed mellem Drømmerejser og den rejsende vedrørende mangler ved pakkerejser, kan sagen indbringes for Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte (telefon 45461100).
Drømmerejser er medlem af Rejsegarantifonden medlemsnr: 3344. Klager vedr. flyselskaber varetages af Forbrugerklagenævnet. Klager vedr. flyaflysninger og/eller boardingafvisninger behandles af Statens Luftfartsvæsen (SLV).

Værneting og lovvalg
Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt søgsmål mod
Drømmerejser skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

Pas, visum, vaccination
Drømmerejser oplyser forhold vedrørende pas, visum, sundhedsmæssige betingelser, herunder krav om vaccinationer eller lignende betingelser, der skal være opfyldt, for at rejsen kan gennemføres. Drømmerejsers oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Kunden er forpligtiget til at sørge for at medbringe gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa. Ved fremmed statsborgerskab bør den rejsende søge oplysninger om de krav, der stilles til eventuelt visum. Den rejsende skal endvidere ved bestillingen oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så Drømmerejser kan give fornøden vejledning. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor Drømmerejser. Kontakt Danske Lægers Vaccinations Service for oplysninger om vaccinationer.

Du må ikke frit medbringe frø, planter og plantedele til Danmark
Læs reglerne, undgå  sanktioner og i værste  fald en bøde.

Sikkerhed og sundhed på rejsen
Drømmerejsers oplysningspligt gælder generelle forhold på rejsemålet og udelukkende begrænset til informationer fra danske myndigheder. Det er op til kunden selv at foretage valg af rejsemål og herunder undersøge de lokale forhold. Informationer vedr. de mest kendte rejsemål findes på Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk samt på Statens Serum Instituts hjemmeside www.ssi.dk.